Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7705-7799 7037-1212
НүүрТасгууд

Тасгууд

 • ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ТАСАГ

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар тушаалаар батлагдсан бүтцийн дагуу Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг байгуулагдсан.

  Хяналт шалгалт, дотоод аудитын тасаг нь орон нутагт нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд даатгуулагчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт хийх, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаатай холбоотой бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх чиг үүрэг бүхий хэлтсийн бүтцийн нэгж юм.

   

  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН ТАСАГ
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Д.Сэлэнгэ Тасгийн дарга selenge.d@ndaatgal.mn 94940808 403
  Х.Долгормаа Хяналт шалгалтын улсын байцаагч dolgormaa.h@ndaatgal.mn 99960989 202
  Г.Болоршагай Хяналт шалгалтын улсын байцаагч bolorshagai.g@ndaatgal.mn 99297799
  Л.Нарантуяа Хяналт шалгалтын улсын байцаагч narantuya.l@ndaatgal.mn 99041949
  Д.Мөнхцэцэг Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч munhtsetseg.d@ndaatgal.mn 99724946 207
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2005 оны 04 тоот тушаалыг үндэслэн Дархан-Уул аймгийн хэлтсийн даргын 2005 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 тоот бүтэц батлах тухай тушаалаар Үйлчилгээний тасаг байгуулагдсан.

  Үйлчилгээний тасаг нь орон нутагт нийгмийн даатгалын хууль, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг хангах, иргэд даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөр авах эрх зүйн үндэслэлийг бүрдүүлэх цогц үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий хэлтсийн бүтцийн нэгж юм.

  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  А.Тэрбиш Тасгийн дарга terbish.a@ndaatgal.mn 99078892 102
  Ч.Байгалмаа Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч baigalmaa.changas@ndaatgal.mn 89740725 Үйлчилгээний заал
  Н.Ундармаа Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч undarmaa.na@ndaatgal.mn 99225110
  М.Мөнгөнцэцэг Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч munguntsetseg.m@ndaatgal.mn 99146194
  О.Заяа Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч zaya.o@ndaatgal.mn 99953096
  Б.Энхжаргал Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч enhjargal.bj@ndaatgal.mn 99172798
  Л.Батсүх Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч batsuh.l@ndaatgal.mn 99010406
  Н.Мөнгөнцэцэг Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч munguntsetseg.n@ndaatgal.mn 99373626
  С.Алтанцэцэг Нэг цэгийн үйлчилгээ хариуцсан байцаагч altantsetseg.s@ndaatgal.mn 99097672
  Э.Дашпунцаг Мэдээлэл технологи, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжлтэн dashpuntsag.e@ndaatgal.mn 99032689 301
  Г.Энхжин Бичиг хэргийн ажилтан enhjin.g@ndaatgal.mn 99020084 402
  Ц.Ариунболор Тэтгэврийн шилжилт хөдөлгөөн хариуцсан байцаагч ariunbolor.ts@ndaatgal.mn 99060548 102
 • ОРЛОГО ШИМТГЭЛИЙН ТАСАГ

  ОРЛОГО ШИМТГЭЛИЙН ТАСГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛГО НЬ МОНГОЛ УСЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БОДЛОГО ШИЙДВЭРҮҮДИЙН БИЕЛЭЛТ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХАД ОРШИНО. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх, хамралтыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланг ажил олгогчоос хүлээн авч мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг хянах.
  • Нийгмийн даатгалын сангийн төлөвлөгөөний биелэлт, шимтгэлийн өр авлагыг барагдуулах ажлыг зохион байгуулах.
  • Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
  • Шүүхийн шийдвэртэй өр авлагыг барагдуулах талаар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газартай хамтран ажиллах;
  • Даатгуулагчдад хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг хүргэнэ.
  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомжийн талаар ажил олгогч, иргэд даатгуулагчдад зөвлөгөө өгч, өргөдөл, гомдол санал хүсэлтэд хариу өгөх
  • Иргэд, ажил олгогч, даатгуулагчдад зориулсан сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах
  ОРЛОГО ШИМТГЭЛИЙН ТАСАГ
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Х.Нарангэрэл Тасгийн дарга narangerel.h@ndaatgal.mn 99286579 205
  Ц.Мандахбаяр Хуулийн зөвлөх, Өр авлага хариуцсан байцаагч mandahbayar.ts@ndaatgal.mn 99163120 203
  М.Лхам-эрдэнэ Өр авлага хариуцсан байцаагч lhamerdene.m@ndaatgal.mn 99027728
  Б.Байгалмаа Тэтгэвэр тогтоолын байцаагч baigalmaa.bm@ndaatgal.mn 99029971 206
  Ч.Маралгоо Тэтгэвэр тогтоолын байцаагч maralgoo.ch@ndaatgal.mn 99740324
  Э.Болормаа Тэтгэвэр, тэтгэмжийн хяналтын улсын байцаагч bolormaa.en@ndaatgal.mn 99397584
  Д.Ундрах Тэтгэмжийн байцаагч undrah.d@ndaatgal.mn 99401991
  Р.Сэрчмаа Тэтгэмжийн байцаагч serchmaa.r@ndaatgal.mn 99026747
  А.Биндэръяа Архив, хөрөнгө хариуцсан мэргэжилтэн binderiya.a@ndaatgal.mn 95070815 201
  Б.Баттулга Орхон сумын байцаагч battulga.b@ndaatgal.mn 99079073
  Ц.Янжиндулам Хонгор сумын байцаагч yanjindulam.ts@ndaatgal.mn 94080970
 • САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ  ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын бүрдүүлэлт, зардлын олголтонд хяналт тавих;
  • Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын анхан шатны баримт бүрдүүлэлт, нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтэнд хяналт тавих
  • Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын хуваарилалтыг хуулийн дагуу үнэн зөв хийж, төвлөрүүлэлтийг цаг тухайд нь бүрэн хийх;
  • Хэлтсийн байцаагч, ажилтнуудыг нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах

   

   САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР 
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Д.Шинэбаяр Тасгийн дарга shinebayar.d@ndaatgal.mn 99056377 404
  Г.Сэлэнгэ Сан хариуцсан мэргэжилтэн selenge.g@ndaatgal.mn 99805899 204
  Б.Булгантамир Сан хариуцсан мэргэжилтэн bulgantamir.b@ndaatgal.mn 99573572 204
  М.Алдармаа Төлөвлөлт, нэрийн данс, үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн aldarmaa.m@ndaatgal.mn 99425191 405
 • ШАРЫН ГОЛ СУМЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАСАГ

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар тушаалаар батлагдсан бүтцийн дагуу Шарын гол сумын нийгмийн даатгалын тасаг байгуулагдсан.

  Шарынгол сумын нийгмийн даатгалын тасаг нь орон нутагт нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах,Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, хамралтыг нэмэгдүүлэх,  ажил олгогч, даатгуулагчдад хөнгөн шуурхай үйлчлэх ажлыг зохион байгуулах,нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг хангах, иргэд даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөр авах эрх зүйн үндэслэлийг бүрдүүлэх цогц үйлчилгээг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий хэлтсийн бүтцийн нэгж юм

   

  ШАРЫН ГОЛ СУМЫН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАСАГ
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Х.Отгончимэг Тасгийн дарга otgonchimeg.h@ndaatgal.mn 99189283
  С.Мариягул Сумын нийгмийн даатгалын байцаагч mariygul.s@ndaatgal.mn 99789785
 • ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИСС

  ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИСС ДАРААХЬ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Даатгуулагч (иргэн)-ийн ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг тогтоох, сунгах, цуцлах, ажлын цаг богиносгох, хөдөлмөрийн нөхцөлийг солих асуудлыг магадлан шийдвэрлэнэ.
  • Үйл ажиллагааны хагас болон жилийн эцсийн тайланг төв комисст хүргүүлж, тайлан мэдээний үнэн зөвийг хариуцна.
  • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын талаар тооцоо, судалгаа, шинжилгээ хийх,
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд шаардлагатай зардлын төсвийн төслийг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журмын талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулан ажиллах.

   

  ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ КОМИСС
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Л.Баярням Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дарга bayarnyam.l@ndaatgal.mn 99085550 401
  Д.Мөнхцэцэг Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах эмч munhtsetseg.d@ndaatgal.mn 99724946 207