Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7705-7799 7037-1212
НүүрВидео мэдээНийгмийн даатгалд даатгуулах нь ямар ач холбогдолтой вэ?

Нийгмийн даатгалд даатгуулах нь ямар ач холбогдолтой вэ?

Нийгмийн даатгалд даатгуулах нь Танд ямар хэрэгтэй вэ?
Та нийгмийн даатгалд даатгуулснаар дараах үйлчилгээг авах эрхтэй:
✅Тэтгэврийн даатгалын сангаас:
-Өндөр насны тэтгэвэр
-Тахир дутуугийн тэтгэвэр
-Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
✅Тэтгэмжийн даатгалын сангаас:
-Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж
-Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж
-Оршуулгын тэтгэмж
✅ҮОМШӨ-ий даатгалын сангаас:
-Тахир дутуугийн тэтгэмж
-Тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж
-Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж
-Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр
-Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
-Рашаан болон мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний сувилалд ирэх, очих унааны зардал
-Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний сувиллын тусламж, үйлчилгээний зардал
✅Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас:
-Ажилгүйдлийн тэтгэмж
-Сургалтын төлбөр